CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TH CƯƠNG GIÁN 1

-  Phòng học              : 30                    
-  Phòng bộ môn        : 04                
-  Phòng máy             : 01 (15 máy tính)        
-  Phòng thư viện, thiết bị: 02     
-  Phòng làm việc       : 06
-  Phòng truyền thống: 01